GEMEENTE ZIJN IN DEZE CORONACRISIS, HOE DOEN WE DAT?


Bijna al het werk in onze gemeente ligt stil zoals de zondagse kerkdiensten, vergaderingen, clubavonden, gesprekgroepen. Ook het pastoraat heeft een andere vorm aan genomen. De PKN adviseert om deze maatregelen eerst tot 1 juni 2020 te volgen.

Door middel van deze nieuwsbrief willen we u graag wat informatie geven wat betreft onze gemeente.

 

Pastorale hulp en zorg:

Ook in deze onzekere tijd willen wij graag voor u klaar staan als u behoefte heeft aan pastorale hulp.

Predikant en ouderlingen proberen telefonisch (of d.m.v. een kaart) contact te onderhouden met zieken en met oudere- en alleenstaande gemeenteleden. Maar indien u behoefte hebt aan een gesprek mag u daartoe ook zelf het initiatief nemen en een beroep op hen doen.vU kunt dan contact opnemen met ds. Anne Elverdink,tel. 0512-471219 / 06-15281955

Of met uw wijkouderling:

- Hendrik en Anneke Marinus-Kroodsma, tel. 06-10354960

Janny Veenema                                       tel. 0519-294753

Rommy Wijbenga                                    tel. 06-26810594

Voor de jongeren is onze jeugdouderling Doetie Feddema beschikbaar: tel. 06-19800510

Algemene telefoonnummers luisterlijnen:0800-1322: niet alleen 0900-0767: de luisterlijn

 

Omzien naar elkaar is juist nu heel belangrijk. Nu we niet bij elkaar op visite kunnen komen is een telefoontje of een kaartje juist heel belangrijk.

 

Collecten:

In de kerkdiensten worden collecten gehouden. De opbrengsten zijn voor diverse doeleinden.

Het is ook belangrijk voor onze medemens in nood, dat we blijven geven voor deze acties.

Zie hiervoor de collectes bij de kerkdiensten in het tsjerkeblêd.

U kunt uw bijdragen overmaken naar rekening NL35RABO 0307803511

t.n.v. Diaconie PKN Mei-inoar Ien Raard Foudgum.

Bij de omschrijving graag het doel vermelden van uw bijdrage.

 

Ook kunt u een bijdrage overmaken voor de ZWO

Rekening NL41RABO 0320206696

 

Kerkdiensten:

Nu wij niet meer in de kerk samen kunnen komen om dienst te houden is TV of internet voor velen een goed alternatief. In de kerk in Raard beschikken we niet over internet, zodat we niet via “Kerkomroep” of “Kerkdienst Gemist” de dienst kunnen beluisteren. De afgelopen weken werd steeds in kleine kring (met 4 à 5 personen) om 10.30 uur een gebedsdienst in de Marthakerk gehouden. Vanaf Pasen wordt vanuit de kerk in Reitsum wel een dienst uitgezonden. Besloten is de komende weken die diensten wisselend onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Reitsum en die van Raard-Foudgum te doen. Steeds hoopt ds. Elverdink in de diensten voor te gaan. U kunt de dienst beluisteren en bekijken op www.deflieterpen.nl onder het kopje ‘video’. Dat kan op de zondagmorgen maar ook op een later moment.

Een aantal andere mogelijkheden zijn:   

                        - Omrop Fryslân: zondagochtend om 10 uur

                        - RTV NOF: zondagochtend om 9.30 uur

 

Op de website van Jong Protestant (JOP) staan leuke werkvormen voor de jongeren.

Ook op de website van BEAM staan leuke interviews, video’s gericht op de wat oudere jeugd.

 

Website:

Op de website van Mei-inoar Ien staat een nieuwspagina. Via deze pagina willen we u op de hoogte houden van gebeurtenissen in onze gemeente.

 

 

De kerkenraad wenst iedereen veel sterkte en kracht toe in deze onzekere tijd.