PASTORAAL BERICHT DS. Anne ELVERDINK

Pastoraal schrijven in verband met het coronavirus 17 maart 2020

 

Met het oog op het coronavirus heeft premier Rutte ons als Nederlanders maandag-avond 16 maart op indringende en indrukwekkende wijze toegesproken. Hij heeft zo goed mogelijk uitgelegd waarom onze regering kiest voor 'beheerste verspreiding’ als de beste manier om met deze uitzonderlijke omstandigheden om te gaan.

 

Ook als kerkenraad en predikant hebben wij behoefte van ons te laten horen nu een groot deel van het normale kerkelijk leven stil is komen te liggen. Kerkdiensten worden voorlopig niet gehouden; vergadering worden uitgesteld; en pastoraat, door predikant en ouderlingen, wordt, zeker aan kwetsbare groepen, tot het minimum beperkt om niet het risico te lopen dat je anderen besmet. Als predikant stuur ik deze weken wat vaker een kaart of probeer ik telefonisch met mensen mee te leven. Daar waar nodig of gewenst kan ik evenwel ook op bezoek komen. Ik wil daartoe als pastor graag beschikbaar zijn. Aarzel niet om dat kenbaar te maken.

 

De kerkdiensten gaan voorlopig niet door. In sommige gemeenten wordt de dienst via internet uitgezonden (met beeld en geluid). Ik hoop dat u op zondag gebruik maakt van dat aanbod uit andere gemeenten. In onze eigen kerk hebben we die mogelijkheden niet. Gedachtig aan de woorden "Mijn huis moet een huis van gebed zijn" (Mat, 21:13) willen we toch graag 00k in onze kerk "de lamp (de Paaskaars) brandende" houden. We willen de komende zondagen (om 9,30 uur in Reitsum en om 10.30 uur in Raard) een korte gebedsdienst houden met een kleine kring van 4 à 5 personen (die niet tot de kwetsbare groepen behoren). Een korte dienst waarin gebeden en gezongen wordt en waar de Bijbel open gaat. Wie mee wil doen kan zich opgeven: a.elverdink@ziggo.nl. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om spontaan te komen. De groep moet vooral klein blijven.

 

Onze minister president noemde in zijn toespraak: "het is belangrijk dat we op het kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen." Die woor-den onderschrijven wij van harte. Het is zaak de overheid die over ons gesteld is te vertrouwen en te gehoorzamen, zeker in tijd van crisis.

 

Het beeld dat de premier in zijn toespraak gebruikt: 'Varen op een kompas", kunnen wij als christenen aanvullen met Bijbelse beelden. Psalm 107 spreekt van scheepslui die de (wereld)zeeën bevaren. Als een storm opsteekt wordt al hun wijsheid verslon-den. Zij roepen dan de Heer aan om ontferming en Hij leidt ze naar de haven van hun begeerte. Jezus en zijn leerlingen zaten ook in een storm. Maar, zingen we dan in de kerk: 'Wij hebben 's Vaders zoon aan boord, en veilig strand voor 't oog". Handelingen 27 vertelt hoe Paulus op zijn reis naar Rome in een dagenlange storm verzeild raakt. Hij spreekt op zeker moment de opvarenden toe en noemt daarbij eerlijk: Het kan zijn dat we het schip en de lading verliezen en aan de golven prijs moeten geven. Maar dan nog: wijzelf zullen veilig op "een af ander eiland stranden". Ook als stormen ons levensschip ernstig bedreigen of zelfs doen stranden: wij weten ons door de 40-dagentijd heen onderweg naar Pasen.

 

De premier riep ons aan het einde van zijn toespraak op naar elkaar om te zien. Als gemeente van Christus weten we ons we daar zeker ook toe geroepen, Leef met el-kaar mee. Rutte eindigde met "Ik reken op u". De premier is niet de enige die op ons rekent. God zelf zegt: Ik reken op jullie; dat jullie goede herders zijn in mijn naam.

 

 

ds. Anne Elverdink