contactgegevens


     
Predikant:    

functie vacant
                                   

   
Koster Marthakerk Raard
Andries Damstra tel. 
koster@meiinoarien.nl
0519-720557  
Koster Mariakerk Foudgum    
Atje Kingma v.d Veen

0519-220834

 
Annette van ’t Hoenderdal  0519-220814  
Anneke Sibma-Ufkes       0519-293633  
Organisten    
Jelle Visser 0519-296679  
College van Kerkrentmeesters kerkrentmeester@meiinoarien.nl  
     
Preekvoorziening    
Pieter Knijff 0519-561230  
Autovervoer    
Klaas Lycklema á Nijeholt 06-20513349  
Ledenadministratie    
Bij verhuizing contact opnemen met:
Hiltje Talsma
ledenadministratie@meiinoarien.nl  
Voor kerkelijke bijdragen:    
Prot. Gem. “Mei-inoar ien” RF 
rek. NL32RABO0307.803.759
P/a de Tange 1, 9155 AL Raard
penningmeester@meiinoarien.nl  
Voor diaconale bijdragen:    
P/a De Buorren 13 9155 AN Raard Diaconie Prot. “Gem Mei-inoar ien”
rek. No. 30.78.03.511
 
College van Kerkrentmeesters kerkrentmeester@meiinoarien.nl  
ZWO rek. No32.02.06.696  
     
Geandewei contact/Kopij    
kerkblad voor PKN Friesland verschijnt 1 x per 2 weken.
ook beschikbaar voor dorpsgenoten die niet kerkelijk lid zijn.
geandewei@meiinoarien.nl  
Redactie"Meiinoar op Wei" en website    
Johan Rozendal webmaster webmaster@meiinoarien.nl  
Elly Adema redactie@meiinoarien.nl  
     
     
Centrale bezorging kerkblad    
H. Haakma Raarderwei 2 Bornwird 06- 106 471 23  
Beheerders begraafplaatsen    
Johan.Rozendal begraafplaatsraard@gmail.com Raard
B.Veenema 0519-294753 Raard
R.Middelburg 06-28676218 Bornwird
Y.E.Hiemstra 0519-294665 Bornwird
J.Tania 0519-296736 Foudgum
W.D.Kloosterman 0519-220817 Foudgum

Download
Reglement Begraafplaatsen Raard Bornwird
Reglement Begraafplaatsen Raard, Bornwir
Adobe Acrobat document 269.6 KB