kerkenraad


ouderlingen

Ouderlingen zijn aangesteld om leiding te geven aan de gemeente, in organisatorisch en pastoraal opzicht. Ter ondersteuning en opbouw van de gemeente,dragen zij zorg voor de verkondiging van het evangelie. Om elkaar als leden van de gemeente ook op andere wijze te ontmoeten,worden gemeenteavonden en groot-huis-bezoek-avonden georganiseerd en daarnaast onderhouden de ouderlingen via huisbezoek ook de persoonlijke contacten. Zij doen dit alles in samenwerking met de predikant. De predikant vormt samen met de ouderlingen het consistorie en samen met ouderling -kerkrentmeesters en diakenen vormen zij de kerkenraad.

 

De jeugdouderling/diaken onderhoudt de contacten met alle jeugdwerk; woont vergaderingen bij en legt de verbinding met de kerkenraad; verzorgt het jeugdpastoraat en draait mee in de ambtelijke aanwezigheid in erediensten.

diaken

Diaconie betekent "dienen"; dat is: dienstbaar zijn. Oog en oor hebben voor wat er in de wereld en om ons heen gebeurt. Dit gaat dan vooral om mensen die te weinig of geen aandacht krijgen. Daarnaast draag de diaken zorg voor de besteding van de collecte-opbrengsten.

 

 


samenstelling kerkenraad


Predikant vacant  
Scriba vacant 0519 - 561 230
Ouderlingen Anneke Bilker (voorzitter)  0519 - 298 048
  vacant  
Diaken Hiske Dijkstra (voorzitter)  
     
  Froukje Vlasma - Wijnsma 0519 - 221 174
  Klaas Lycklama á Nijeholt (secretaris)  0519 - 294 223
Kerkrentmeesters Wolter Sibma (voorzitter) 0519 - 293 633
  Ansje Heeringa (secretaris) 0519 - 561 456